غمم از وحشت پوسیدن نیست غمم از زیستن بی تو در این لحظه ی پر دلهره است

امــــــــروز هم
نیـــــــامــــــــــــــدی...


نا شُــــــــــــکری
نمیکنـــــــــــــــم
هـَنوز گآهے ...مـَرا به
جـآن ِ
تـُ
قـَسمـ مے دهـند ؛نـگـآه
کـن ؛هَـمـــه
مے دانـند کـِ برایمـ هَـمیشـگے تـریــنے
!
.................
چـــــــه معـــــادله ی نا
بـــرابــــری


وقتــــــــی کـــــه مــــــن


بـــــــرای دیـــــــدنت چشمهــــــایم را مــــــی
بندم


و تـــــــو


بــــــــرای نــــــدیـــــــدنــــــم


فـــــــــــــردا هَـــــــــــــم روز
خُــــــــداست
...

1- خداوند از تو نخواهد
پرسید پوست تو به چه رنگ بود
بلکه از تو خواهد پرسید که چگونه انسانی بودی؟


2- خداوند از تو نخواهد پرسید که چه لباس‌هایی در کمد داشتی
بلکه از تو
خواهد پرسید به چند نفر لباس پوشاندی؟

3- خداوند از تو نخواهد پرسید
زیربنای خانه ات چندمتر بود
بلکه از تو خواهد پرسید به چند نفر در خانه ات خوش
آمد گفتی؟

4- خداوند از تو نخواهد پرسید در چه منطقه ای زندگی می‌کردی

بلکه از تو خواهد پرسید چگونه با همسایگانت رفتار کردی؟

5- خداوند از
تو نخواهد پرسید چه تعداد دوست داشتی
بلکه از تو خواهد پرسید برای چندنفر دوست
و رفیق بودی؟

6- خداوند از تو نخواهد پرسید میزان درآمد تو چقدر بود

بلکه از تو خواهد پرسید آیا فقیری را دستگیری نمودی؟

7- خداوند از تو
نخواهد پرسید عنوان و مقام شغلی تو چه بود
بلکه از تو خواهد پرسید آیا سزاوار
آن بودی وآن را به بهترین نحو انجام دادی؟

8- خداوند از تو نخواهد پرسید که
چه اتومبیلی سوار می‌شدی
بلکه از تو خواهد پرسید که چندنفر را که وسیله نقلیه
نداشتند به مقصد رساندی؟

9- خداوند از تو نخواهد پرسید چرا این قدر طول
کشید تا به جست و جوی رستگاری بپردازی
بلکه با مهربانی تو را به جای دروازه های
جهنم، به عمارت بهشتی خود خواهد برد.

10- خداوند از تو نخواهد پرسید که چرا
این مطلب را برای دوستانت نخواندی
بلکه خواهد پرسید آیا از خواندن آن برای
دیگران در وجدان خود احساس شرمندگی می‌کردی؟

 

 

دلـــــم برای تــو کــه
نه

 

 

ولـی َبرای روزهــای باهم بودنمـان تَنـگ
شده

 

 

برای تــو که نه ،

 

 

ولی برای " مواظِب خودت باش" شنیدن تَنـگ
شده

 

 

برای تـــو که نه ،

 

 

ولی برای نگاهی که تا پیچ سَرکوچه تعقیب ام میکرد تَنـگ
شده

 

 

برای تـــو که نه ،

 

 

ولی برای دلی که نگرانم میشد تَنـگ شده

 

 

راستش ! برای اینها که نه

 

 

برای خودت ... دلَم خیــلی تَنـگ شده !!!

 

http://up08.persianfun.info/img/91/8/pf/Namayeshe%20Ehsas%203/11.jpg

 

/ 0 نظر / 14 بازدید