با درد دوریت چه کنم
..!

نگاهت فریاد میزند در
دلم.........!

نگاهم
کن.......!

نگاه تو فقط نگاه
نیست......!

نمیدانی در نگاهت چه میبینم........!

من با نگاهت دنیایی
دارم.......!

باچشمانت.......!

با
دستانت......!

با درد دوریت چه
کنم........؟

درد......!

درد را از هر طرف بنویسم درد
است......!

پس آرام
باش.......!

با رفتنت من هم
میروم......!

اجازه ی رفتنم فقط یک خداحافظی
است.......!

من برای ملاقات خالقم آماده
ام.......!

بودنت را
میخواهم.......!

تو خود میدانی که چقدر نیاز به بودنت
دارم.....!

نگو.....!

نگو که فکر کن
کنارتم......!

از من
نخواه......!

فکربودنت را با بودنت یکی
ندان......!

فاصله......!

یک حرف
ساده.......!

اما پر از
فاصله........!

نگاه
کن........!

بخند.....!

بخند که من با خنده ات زنده
ام......!

من
فقط.......!

سکـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت
میکنم.............!

 

 

 

 

 

 

 

 

براے دل خـــودم مے نویسم ...

 


 

براے دلتنگــے هایــم

 

 

 

براے دغدغــہ هاے خـــودم

 


 

براے شانہ اے کہ تکیہ گاهــم نیستــــ !

 


 

برای دلے کہ دلتنگم نیست
...

 


 

براے دستے کہ نوازشگــ ـــر زخـم هایم نیست ...

 


 

براے خودم مے نویســـم
!

 


 

بمیـ ــرم براے خـ ـودم کہ اینقـــدر تنهاستـــ !.!.!.!

نگاهت
هر قدر هم که دور باشد ، آرامم میکند
. .
.

و آوایی آمدنت را در گوشم زمزمه . .
.

چقدر رسیدنت را دوست دارم . . .

آغوشم در ازدحامِ سرمای تنهایی . .
.

تنها برای ” تــــــو ” ، هنوز گرم است
/ 1 نظر / 14 بازدید
ساحت عشق

سلام وب زیبایی داری مثل خودم دلتنگ دلتنگ هستی ای خداآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ چه باید کرد فریادم کن ای همه من کجایی ؟