گـفـتـه بـودم،
چـنـان دوسـتـتــ خـواهـم داشـتــ...
کـه مـعـنـی دوسـتــ داشـتـن را عـوض کـنـنـد..؟
...

/ 0 نظر / 3 بازدید