دستمو بگیر...

شفتــه ام..
مثل اوضــاع جــهان..
پس حــال مـرا کــی می پرسـی..؟!
...

هنوز فکر می کنم ...
توی چارخانه ی پیراهنت خوشبخت می شدم...
...

چیـزی نمیـخـوآهَم جـز . . .
یـکــ اتــآقِ تـآریک
یـکـ مـوسیقـے بے کَلآم
یـکـ فنجـآن قهـوه بـهـ تَلخـی ِ زهـر !
وَ خـوآبـے بـه آرآمـے یـکــ مـَرگ هَمیشـگـے

همین شکلی بمان..
با همین شال گردن..
با همین اخــــــم..
همین غــــــرور..
همین کم محلــــی ها..
به شکایت شعرهای من گوش نکن..
می ترسم عوض شوی ..
و من شعری برای گفتن نداشته باشم .....
...

هـمـه اخـطـارهـا زنـگــ نـدارنـد..
گـاهـی سـکـوتــ ..
آخـریـن اخـطـار اسـتــ ...
...


/ 1 نظر / 13 بازدید