به خوابهایم ســـــرک نکش
وقتی در لحظات بیداریم حضور نداری….
خوابم را رنگــــــــــــــی میکنی
و …..
روزم را سیــــــاه،
بخت مـــــــرا پناهی جز خواب نیست
بی پناهــــــــــــم نکن!!!

/ 0 نظر / 9 بازدید